Erkende studie  

Naar aanleiding van een klacht, of een milieuvergunningsaanvraag, kan de overheid een erkend akoestisch onderzoek opleggen.  Dergelijk onderzoek moet worden uitgevoerd door een erkend milieudeskundige geluid.

Een erkend onderzoek moet voldoen aan een aantal inhoudelijke- en vormeisen, beschreven in Vlarem richtlijnen.  Concreet moet de geluidssituatie van de inrichting zo correct mogelijk worden begroot, en worden getoetst aan richtwaarden.  Een technisch inzicht in de processen van de inrichting zijn onontbeerlijk om een degelijk akoestisch onderzoek te onderbouwen.

Daar waar aan de orde is het opstellen van een saneringsplan nog het belangrijkste : hoe lossen we heersende problemen op ?

Binnen een erkend akoestisch onderzoek is communicatie met overheden over meetstrategie, resultaten en saneringsplanning essentieel.  EOS neemt deze communicatie ter harte, en treedt als technisch raadsman ook op inzake toelichtingen bij vergunningsaanvragen.